Иновативно училище

От 2018-2019 година ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас е иновативно училище с проект ” Развитие на творческия потенциал и научен интерес на учениците чрез въвеждане на модулно обучение “. Учениците от първи клас се обучават в следните модули :

Сценични изкуства, Изящни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.

 

През учебната 2019-2020 година е продължена иновацията и включва учениците от 1 и 2 клас.

Основните цели на иновацията са :

1. Развитие на творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.
2. Развитие на изобретателността , креативността и иновативното мислене у учениците.
3. Възпитаване на самочувствие, увереност, самостоятелност и самоизразяване.
4. Изграждане на социални умения и работа в екип.
5. Практическа насоченост на обучението, водеща до осмисленост и трайност на знанието.
6. Формиране на активна гражданска позиция на базата на усвоени общочовешки ценности.
7. Снижаване нивото на училищна тревожност и агресия.
8. Повишаване конкурентноспособността на училището.