други

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Учебна 2017-2018 година

През настоящата 2017-2018 година ОУ”Любен Каравелов” кандидатства за   17 проекта!!!

ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас бе одобрено от МОН с проект ” Развитие на творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория” и през следващата 2018-2019 година ще бъде иновативно училище!

ОУ”Любен Каравелов” успешно защити проект „Да се храним  разумно „ и вече част от голямото семейство на екоучилищата в България.

ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас спечели  проект „Да дарим възможност” на Ротари клуб Бургас-Пиргос. Проектът е за подобряване условията на работа на клуб „Тенис на маса“ към ОУ „Любен Каравелов“.Със спечелените средства се закупиха тенис маса от ново поколение  и робот за тенис на маса !

Мини проектът “Първото благо е здравето” към Община Бургас допринесе за закупуването на тенис маса и робот!

Проектът “Мартеничка с кауза” към ЮНЕСКО и завоюваното 1 място за най-скъпо продадена мартеничка!

НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул„Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Проект „Мисли зелено на ”Кроношпан”

Проект “Иви и Енчо ”- ЕКОГРАД

ПУДОС  „Бъди  еко-събирай разделно “

„Да се храним  разумно „

Дарителски кръг  „Пиргос фонд „ –   „Иконопис“

Програма” Еразъм плюс”

Учим  за гората

Зелен флаг- международен проект

„Да бъдем заедно „

Трансграничен  проект

БГ актив

Национална програма “Ученически олимпиади и състезания”

Модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Програма “Син флаг”, програма” Да се храним разумно”

Да се храним разумно

 

Учебна 2016 – 2017 година

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Финансовите средства се използват за създаване на по-добри условия в училищата за провеждането на експериментална работа, в т.ч. и лабораторните упражнения в трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите. Средствата се разпределят за закупуване уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по всяка от трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас.

2016 – 2017

Наименование на проекта: ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.