Иновативно училище

ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас е включен в списъка на иновативните училище за учебната 2023-2024 година.

В следващите четири години учениците от първи клас ще се обучават в иновативните паралелки „ Развитие на научния интерес на учениците чрез въвеждане на факултативен учебен предмет “Детска научна лаборатория”.

Заниманията   се провеждат по   1  учебен час седмично с цялата паралелка.
Учебният материал e  разделен на четири тематични модула:
1. Математиката в природата -творчески задачи и експерименти, чрез които децата правят междупредметни връзки между математиката и околния свят.
2. Математиката в живота на хората – практически задачи, свързани с приложение на математиката в ежедневните дейности на човека.
3. Забавна аритметика – числословици, диаграми, пиктограми, рачешки задачи и др.
4. Логически игри и задачи – логически ребуси, пъзели, кодиране, математически фолклор.
Всеки модул ще се води от различен учител .
Обучението ще се осъществява по модела “Динамична класна стая” със застъпено проектно-базирано обучение, екипна работа и ползване на съвременни образователни платформи.
Два пъти годишно  се реализират бинарни уроци по определени теми от учебния материал. Като представителна изява ще бъде организирана научна викторина.

 

През настоящата 2022-2023 учебна година учениците от четвърти “б” клас се обучават в иновацията “Детска научна лаборатория”. 

Детска научна лаборатория – интегрирано обучение по математика, околен свят и технологии.

Заниманията   се провеждат по   2 учебни часа седмично с цялата паралелка.
Учебният материал e  разделен на четири тематични модула:
1. Математиката в природата -творчески задачи и експерименти, чрез които децата правят междупредметни връзки между математиката и околния свят.
2. Математиката в живота на хората – практически задачи, свързани с приложение на математиката в ежедневните дейности на човека.
3. Забавна аритметика – числословици, диаграми, пиктограми, рачешки задачи и др.
4. Логически игри и задачи – логически ребуси, пъзели, кодиране, математически фолклор.
Всеки модул ще се води от различен учител / Николина Стоянова и Камелия  Янчева/.
Обучението ще се осъществява по модела “Динамична класна стая” със застъпено проектно-базирано обучение, екипна работа и ползване на съвременни образователни платформи.
Два пъти годишно  се реализират бинарни уроци по определени теми от учебния материал. Като представителна изява ще бъде организирана научна викторина.

Дейности през учебната 2022-2023 година

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2023/05/Modul23.ppt

 

От 2018-2019 година ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас е иновативно училище с проект ” Развитие на творческия потенциал и научен интерес на учениците чрез въвеждане на модулно обучение “. Учениците от първи клас се обучават в следните модули :

Сценични изкуства, Изящни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.

Образователната  иновация се  основава на два основни принципа: достъпност и право на избор. Предоставя се  възможност на  учениците и техните родители  да избират областите,  в които децата  да се обучават и развиват през четирите учебни години на началния етап на образование.

Формата на организация на обучението е група, сформирана  според броя на подадените заявления от родителите.  Минималният брой на учениците в групите се определя съгласно прил. 7 към чл.53 от Наредба за финансиране на институциите  в системата на предучилищното и училищното образование. В заявлението всеки родител  може да посочи  един образователен модул, който детето му да изучава в една учебна година. Обучението ще се осъществява в рамките на 2 часа ИУЧ и 2 часа ФУЧ. Децата изучават 4 часа по избрания модул по I желание и 2 часа по избрания друг модул по II желание. Заявленията ще се подават в началото на  първи клас и в края на всяка  учебна година за следващата.

За обчучение в модулите ще бъдат ползвани учебните часове заложени в раздел Б на рамковия учебен план.

През учебната 2019-2020 година е продължена иновацията и включва учениците от 1 и 2 клас.

Основните цели на иновацията са :

1. Развитие на творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория.
2. Развитие на изобретателността , креативността и иновативното мислене у учениците.
3. Възпитаване на самочувствие, увереност, самостоятелност и самоизразяване.
4. Изграждане на социални умения и работа в екип.
5. Практическа насоченост на обучението, водеща до осмисленост и трайност на знанието.
6. Формиране на активна гражданска позиция на базата на усвоени общочовешки ценности.
7. Снижаване нивото на училищна тревожност и агресия.
8. Повишаване конкурентноспособността на училището.

 

Образователната иновация на ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас в модулите по  Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатия  във випуск първи и втори   клас   може успешно да се мултиплицира в няколко направления :

  1. Нова организация на обучението в модулите ,  на базата на часовете ИУЧ и ФУЧ .
  2. Свободен избор на модул , на основата на интерес и заложби.
  3. Иновативни обучителни практики :
  • Сценични изкуства – Добри практики за използване на традиционни и съвременни стилове в сценичните изкуства. Създаване на авторски музикален спектакъл чрез синтез на музика,танц, художествено слово и театър. 
  • Изобразителни и приложни изкуства – живопис, графика, стъклопис, иконопис, батик. Изработка и декорация на текстилни произведения-пана,уникални дрехи и аксесоари чрез съчетаване на различни техники за работа върху текстил.
  • Ръкотворен живот – техники за ръчна обработка на естествени материали и изработка на изделия от бижутерията, работа с отпадъчни материали и приготвяне на ястия от  българската  национална кухня.
  • Детска научна лаборатория – интерактивни уроци включващи: логически задачи и игри, занимателни опити за деца; научна работилница за макети на природни обекти и технически изобретения; наблюдения под лупа и микроскоп; екологични игри и изследователска дейност в естествена природна среда;
  • Бинарни уроци, съчетаващи знания, умения и дейности от различните образователни модули.
  • Цялостен модел на планиране, организация и провеждане на модулното обучение.

Училището ни участва в НП “Иновации в действие”

2020 : https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/prezentatsiya-Veliko-Tarnovo.pptx

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/prezentatsiya-Burgas.pptx

2021 :  https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/prezentatsiya-Burgas.pptx

2022 : https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/Inovatsii-v-dejstvie-Burgas-2022.pptx

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2022/05/Inovatsii-v-dejstvie-Plovdiv-2022-.pptx

Линкове към модулите :

Детска научна лаборатория :

https://lkaravelov.net/detska-nautchna-laboratoriya/

Сценични изкуства :

https://lkaravelov.net/stsenitchni-izkustva/

Изящни изкуства:

https://lkaravelov.net/izobrazitelni-i-prilozhni-izkustva/

Ръкотворен живот :

https://lkaravelov.net/rakotvoren-zhivot/

 

Медиите за нас :

 

2023: https://www.faragency.bg/news/16875988278593/burgaskoto-ou-lyuben-karavelov-demonstrira-modulno-obuchenie-po-inovatsii-v-deystvie

2022 : https://www.faragency.bg/news/16532911733592/ou-lyuben-karavelov-burgas-spodeli-inovatsiyata-si-s-tri-partnorski-uchilishta-i-gostuva-v-plovdiv-po-natsionalna-programa-inovatsii-v-deystvie

 

2021 :https://www.faragency.bg/news/16261672885608/oulyuben-karavelov-burgas-e-domakin-po-natsionalna-programa-inovatsii-v-deystvie

 

 

 

Страници