История

НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА
XX ВЕК
Маргарита Терзиева

Основно училище “Любен Каравелов”

Сградата на ОУ “Любен Каравелов” в Бургас е построена през 1929 година. Тогава тя е едноетажна. Учебните занятия започват на 10 февруари 1930 година в първо­началните отделения, които са 9 на брой. Главен учител е Стефан Лалев (роден през 1903 г. в Казанлък), завършил педагогическо училище в родния си град.
През 1932 година е построен втори етаж и училището се преобразува от първоначално в основно. На следващата година към него за първи път се организира детска градина – първо с една, а после с две групи. Броят на учениците в началния курс варира:
Таблица № 1
Данни от летописната книга на ОУ “Любен Каравелов ” за броя на учениците в отделенията през 1929-1944 г.
Учебна година
Отделения
Брой паралелки
I
II
III
IV
Вс.
1929/30
119
86
86
66
357
9
1930/31
102
90
87
65
344
8
1931/32
98
96
89
60
343
8
1932/33
135
82
120
78
415
10
1933/34
129
128
76
90
432
11
1934/35
125
116
130
83
454
11
1935/36
125
110
112
128
475
12
1936/37
107
99
107
117
430
9
1937/38
121
92
99
103
415
8
1938/39
129
106
106
89
430
9
1939/40
109
97
118
99
423
9
1940/41
119
84
105
101
409
9
1941/42
86
121
98
86
391
9
1942/43
77
84
118
88
367
9
1943/44
82
74
88
125
369
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 1930-1932 година главен учител е Димитър Праматаров, а от учебната 1932/33 година основното училище има директор. За периода 1932 – 1944 година училищни директори са:
– от 1932 до 1934 година – Григор Златаров [справка №6];
– от 1934 до 1939 година – Коста Чиликов (р. 1899 г. в Лозенград) – завършил учител­ски институт; преди това е няколко месеца директор на обединените прогимназии в града; от учебната 1939/40 година се пре­мества в ОУ “Св.св. Кирил и Методий”; преподава аритметика и вероучение;
– от 1940 до 1943 година – Панайот Белчев (вж. с.2);
– от 1943 година – Борис Пенков (р. 1902 г. в Ямбол) – с университетско образование. Идва в училището през 1934 г. от Първа прогимназия. Преподава български език, история, география, гражданско учение, ве­роучение.
Първоначални учители с дълъг педагоги­чески стаж в училището са: Георги Чанев (1930 до 1951), Нонка Сербезова (1930 -1951), Цветана Нейкова (1932 – 1954), Па­рашкева Чанкова (1933 – 1956, Дочка Симе­онова (Георгиева) – от 1935 до 1946 г., Бе­ласица Тончева (1940 – 1952).
Освен тя в отделенията преподават: Екатерина Ненова (1930-1939), Веца Ненкова (1930-1937), Мила Везирева (1930), Васила Найденова (1930), Мара Касидова (1930­ – 1931), Вида Брайкова (1931-1934), Мария Димитрова (1932-1934 и след 1938), Мария Владева (1932-1939), Петрана (Петруша) Кърклисийска (1933-1936), Мария Маджарова (1934-1935), Георги Бежанов (1934-1935), Дон(к)а Ангелова (1934-1940), Мария Трифонова (1935-1937), Евдокия Стоянова (1935-1936), Стефан Павлов (1939 -1944), Стефан Каменаров (1939 – 1945 с прекъсвания).Най-важните събития в живота на учили­щето, отразени в летописната книга, са:
1932 г. – уреждане на безплатна учени­ческа трапезарияза 300 бедни ученици;
1933 г. – въвеждане на игрално спортно облекло;
1936 г. – закупуване на духова музика;
1937, 1938, 1939 г. – на областните учени­чески събори училището се класира на първо място и получава от МНП купа за отлична игра, издръжливост и дисциплина;
1940 г. – на националния празник 3 март инспекторът при учителската каса Димитър Кехайов [справка №7] подарява знаме на училището.
В началото на март 1944 година немските войски се настаняват в сградата на учили­щето и унищожават голяма част от училищ­ното имущество. Учебните занятия се про­веждат в няколко съседни къщи със съдей­ствието на родителите. Въпреки сериозните затруднения учениците успешно завършват учебната година.

Справка № 6
Златаров, Григор (1900 – 1982) – роден в Малко Търново с фамилия Дикинов. Завър­шва учителски институт в Пловдив. Про­гимназиален учител и директор на ОУ “Л.Каравелов”- Бургас. Дългогодишен ди­ректор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”. Съавтор на “Ръководство по български език за първоначални и прогимназиални учители” (1942). Училищен инспектор.
Справка № 7
Кехайов, Димитър (1902-1991) – роден в с. Кърарман (дн. Вършило). Завършва со­циални и статистически науки във Висшия търговски институт в Нюрнберг. Учител в Търговската гимназия и Механо-техническото училище. Областен директор на Учителската каса. Кръстник на у-ще “Л.Каравелов”, на което подарява знаме. Зам. председател на Търговско-индустриалната камара в Бургас. Съпругата му Пенка Мичева е учителка в ОУ “Цар Борис”.bounce house with slide

История на училището

zanas-1

ОУ “Любен Каравелов” град Бургас е едно от най-старите училища в града. Построено през 1929 година в работническия квартал на града, върху земя, подарена от гражданина Иван Кулев.

Първите три години училището е първоначално и едноетажно и в него се обучават около 400 деца.
През 1932 година се построява втори етаж и се открива прогимназиален клас, а в последствие се надстроява и трети етаж на сградата. За кратко време ОУ “Любен Каравелов” извоюва име и авторитет.
През 1939 година ОУ “Любен Каравелов” получава купата на Министерството на Просвещението за отлична учебно възпитателна работа.

В рамките на едно десетилетие училището е инициатор на редица новаторски идеи:

  • 1933 год. се създава първия в града отбор по “Хазена” (хандбал);zanas-2
  • 1939 год. –  първата в града духова музика;
  • 1931 год. –  се изнася първата детска опера;
  • 1936 год. се устройва училищна библиотека с книги, дарени от родители, учители, ученици;
  • 1932 год. се открива безплатна училищна трапезария със средства от училищното настоятелство;

В периода 1965-1980 година:

  • Училищния отбор по хандбал е трикратен
  • републикански първенец;
  • Битовият хор, под ръководството на Нина Матева е лауреат на Републиканските прегледи в с. Босна, гр. Сопот и гр. Копривщица.
  • Танцовият състав – носител на златен медал на ІV, V, VІ Републикански преглед на художествената самодейност.
  • Школата по графика, под ръководството на Кольо Спасов, съществувала 35 години, е донесла на училището множество награди.

zanas-3zanas-4zanas-5

ЛЕТОПИС
2015

Страници