Квалификация

Основни приоритети през учебната 2017 -20178 година са:

1.Начален етап- Напредък на учениците в четенето, разбирано като умение за възприемане и обработване на информация/четене с разбиране/ ,За Прогимназиален етап:Проблемният подход-Педагогически умения за изследователско преподаване, проектно обучение за развитие на мотивацията за учене у учениците

2.Актуализиране на Професионалното учителско портфолио  на хартиен носител и в електронен вариант

3.Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство

4.Модели за превенция на агресивните прояви у ученици

5. Изграждане на класа като колектив

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ

През  2016-2017 година се проведоха два семинара :

1.“Oбърната пирамида на обучение“ ; „ Връзката родител – ученик – учител“ 31.10-01.11.2016 г.- участие взеха 20 преподаватели

2.”История на педагогиката” – 24.03-25.03.2017 г.- участие взеха 20 преподаватели

  1. Продължи системата на НАСТАВНИЧЕСТВОТО –на ротационен принцип/взаимни посещения на уроци, открити уроци,обмяна на опит/

4.Дните на откритата педагогическа практика/съвместно с детските градини/ се превърна в традиция-ноември  и април

5.Създаде се картотека с авторски уроци по системата Енвижън и други уроци, с използване на ИКТ средства и интерактивни форми на работа

6.Ефективно заработи и даде своите положителни резултати въведената система за прогноза на резултатите от учебната дейност/от всеки преподавател по всеки учебен предмет/,както и прогноза за участие и за завоювани призови места в състезания, олимпиади и конкурси

7.Голям брой преподаватели усъвършенстваха своята подготовка , чрез участие в семинари и курсове  извън училище по следните проблеми

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

-На 17 и 18 март 2017 в залата на НСА се проведе конференция на тема “Актуални проблеми на физическото възпитание “ . Пред многобройната аудиторията  г-н Кирчо Петков изнесе доклад “ Изменение на физическата дееспособност при учениците във възрастов аспект”

-В ШУ”Епископ Константин Преславки” в специалност” Педагогика на обучението по изобразително изкуство” се обучава Павлина Иванова .

-Към ДИПКУ гр.Стара Загора следдипломна квалификация за III ПКС следват Камелия Янчева и Ивайло Бинев

-Успешно защитили IV ПКС:  Ваня Маврова и Ивайло Бинев

-Успешно защитили V ПКС:И.Гюрова, Св.Камбурова, Кр.Беловска, Н.Сандева,Я.Вълчева, Ж.Николова, Д.Дойнова, К.Джуркова,Д.Колева

 

6 преподаватели преминават курс по задочно обучение по БДП : Ивалина Гюрова, Надежда Сандева,Татяна Георгиева, Виктория Сталева- за начален етап ,  Диана Иванова-Дойнова- за прогимназиален етап

 

СЕМИНАРИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Галина Томова :изд.Изкуства

1.Status Report: Making things possible?

  1. За прилагане на нов образов. модел на обучение по англ. език на ученици от 1 клас от Община Бургас през уч. 2016/2017 г. по иновационна програмна система” Talk and write with Echo”

Яна Вълчева и Галина Томова- Making the most of your material- изд. Лонгман

Петя Гаврилова- Your space – The positive and practical approach to learn English, by Peter Holly, teacher trainer, Cambridge University Press

 

ОБУЧЕНИЯ- ЗПУО

-Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за качество на образованиетоНовата училищна документация спрямо ЗПУО

-ЗПУО и реформата на образователната система през призмата на образователната система- новите ДОИ в образованието

-Подкрепа за личностото развитие в новите образователни политики на приобщаващото образование –ФИЛОСОФИЯ и практика на подкрепата

-Нормативни промени в сферата на образованието – ЗПУО, ДОС

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ

-Решаване на логически задачи и задачи с повишена трудност – Съюз на математиците – 1 преподавател

-Ролята на Е – учебници за формиране на ключови компетентности в у-ще- 5 преподаватели от начален етап

-Практически проекции на новите учебни програми за първи клас и пети  клас- 9 преподаватели от начален и прогимназиален етап

-Овладяване на математическите компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес- 3 преподаватели

-За математическите способности на учениците от началните класове – диагностика и възможности за развитие- 4 преподаватели

-Ролята на Е – учебници за формиране на ключови компетентности в у-ще

 

Страници