„Образование за утрешния ден“ BG05M2ОP001-2.012-0001

ОУ “Любен Каравелов” има удоволствието през настоящата 2019-2020 учебна година да се включи в  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Към училището има създадени 3 клуба за усвояване на дигитални компетентности в изпълнение на Дейност 6 от Проекта-  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).  Клубовете са следните :  “В света на компютрите” с ръководител г-жа Женя Илиева  с ученици от 1 а клас, “Компютърен свят”-ръководител г-жа Калина Иванова с ученици от 5 а и в клас  и “Мултимедиен свят”- ръководител г-жа Ивелина Славова с ученици от 2 г клас

Част от уменията, които ученици усвояват, е създаването на дигитално съдържание.  Клип- представителна изява на клуб “В света на компютрите”- 1 клас

Клуб “Компютърен свят ”

 

През учебната 2020-2021 година бяха одобрени 2 клуба : “Компютърен свят” с ръководител г-жа Камелия Янчева и “ИТ Специалисти” с ръководител г-жа Ивелина Славова.  Работата по клубовете стартира по време на обучението в електронна среда от разстояние.

Представителна изява на клуб “Компютърен свят” с ръководител Камелия Янчева на тема Великден

Страници