Прием I клас

Уважаеми родители, кандидатстването за I клас се извършва на следната платформа :  https://www.uburgas.org/

В условията на епидемична обстановка, записването за учебната 2021-2022 г. ще се извършва по телефон 0879565077 и електронна поща- lkaravelov@abv.bg . През периода на записване 07.06.2021 – 11.06.2021 (първо класиране) и 30.06.2021 – 06.07.2021 (второ класиране), родителят трябва да заяви по телефон желание за записване в училището, в което е класирано детето. Необходимо ще бъде да съобщите личните данни на детето си (трите имена и ЕГН). След това трябва да изпратите на електронния адрес на училището попълнена бланка – декларация за записване, сканирана или снимана с телефон и подписана от вас.

Стандартно необходимите документи са:

1. Акт за раждане на детето (копие)

2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

– дете от приемно семейство – договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство / заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас
– осиновено дете – съдебно удостоверение / съдебно решение за допускане на осиновяването
– дете с трайни увреждания над 50% – документ от ТЕЛК / НЕЛК
– дете с един или двама починали родители – копие на акт за смърт
– дете от многодетно семейство (3 или повече деца) – актове за раждане на всички деца в семейството
– дете – близнак – актове за раждане на всички деца в семейството
– дете със СОП – решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия

Прием за учебната 2021-2022 година : https://lkaravelov.net/?p=3891

Може да се запознаете с правилата за прием на деца в ДГ и I клас за учебната 2021-2022 г. тук : https://www.burgas.bg/uploads/3dfbbeacb75843576703a3446ed22597.pdf

 

Класни ръководители на първи клас :

https://lkaravelov.net/?p=5246

 

Заповед за 1 клас : https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/05/CCI_000156.jpg

 

Заявление за записване в Iклас  https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2021/06/zayavlenie-1-klas.docx

 

Страници