ПРОГРАМИ

Наименование Файл Забележка
ПРОГРАМA С ДЕЙНОСТИТЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  Наредба №2/18.05.2009 ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ПРИЕМСТВЕНОСТ ДЕТСКА ГРАДИНА-УЧИЛИЩЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
СИСТЕМА ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ЕФЕКТИВНА МЕДИЙНА ПОЛИТИКА И РАБОТА СЪС САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Страници