други

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Учебна 2020-2021 година

През учебната 2020-2021 година ОУ“Любен Каравелов“ гр.Бургас работи по следните проекти:

 1. Работа по проекти на секторна програма „Еразъм+“
 2. Проекът „Creative teachers, creative students ”
 3. HAPPY STUDENTS  FOR   HAPPY  TEACHERS
 4. Проекът „Miteinander+ füreinander= Freunde”
 5. Програми на МОН:
 6. Национална програма„Иновации в действие“ с партньори училища от град Добрич и гр. Хисаря
 7. Национална програма “Заедно в грижата за ученик” , Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап”
 8. Национална програма “Мотивирани учители»
 9. 21 клуба за занимания по интереси по наредба за приобщаващото образование
 10. Програма“ Образование за утрешния ден“
 11. Проект „Големият лов на растения”
 12. Проект“ Иви и Енчо“ на EVN-България
 13. ОУ“Любен Каравелов“ гр.Бургас е част от семейството на иновативните училища на България.

Учебна 2017-2018 година

През настоящата 2017-2018 година ОУ”Любен Каравелов” кандидатства за   17 проекта!!!

ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас бе одобрено от МОН с проект ” Развитие на творческите заложби и научен интерес у учениците чрез модулно обучение по четири основни модула: Сценични изкуства, Изобразителни и приложни изкуства, Ръкотворен живот и Детска научна лаборатория” и през следващата 2018-2019 година ще бъде иновативно училище!

ОУ”Любен Каравелов” успешно защити проект „Да се храним  разумно „ и вече част от голямото семейство на екоучилищата в България.

ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас спечели  проект „Да дарим възможност” на Ротари клуб Бургас-Пиргос. Проектът е за подобряване условията на работа на клуб „Тенис на маса“ към ОУ „Любен Каравелов“.Със спечелените средства се закупиха тенис маса от ново поколение  и робот за тенис на маса !

Мини проектът “Първото благо е здравето” към Община Бургас допринесе за закупуването на тенис маса и робот!

Проектът “Мартеничка с кауза” към ЮНЕСКО и завоюваното 1 място за най-скъпо продадена мартеничка!

НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул„Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

Проект „Мисли зелено на ”Кроношпан”

Проект “Иви и Енчо ”- ЕКОГРАД

ПУДОС  „Бъди  еко-събирай разделно “

„Да се храним  разумно „

Дарителски кръг  „Пиргос фонд „ –   „Иконопис“

Програма” Еразъм плюс”

Учим  за гората

Зелен флаг- международен проект

„Да бъдем заедно „

Трансграничен  проект

БГ актив

Национална програма “Ученически олимпиади и състезания”

Модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Програма “Син флаг”, програма” Да се храним разумно”

Да се храним разумно

 

Учебна 2016 – 2017 година

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Финансовите средства се използват за създаване на по-добри условия в училищата за провеждането на експериментална работа, в т.ч. и лабораторните упражнения в трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите. Средствата се разпределят за закупуване уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по всяка от трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас.

2016 – 2017

Наименование на проекта: ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Страници