ПРАВИЛНИЦИ И ПРОЦЕДУРИ

Наименование Файл Забележка
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Мерки за повишаване качеството на образованието

 

doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Форми на обучение doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Отчет по чл. 15А , ал.2 от ЗДОИ за 2019г. doc ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Образователни услуги в ОУ “Любен Каравелов” гр. Бургас
doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ , СВИДЕТЕЛСТВА И ДИПЛОМИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 128,ал.1
Издаване на удостоверение на учениците, завършили II и III клас, в което се вписват оценките с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 128,ал.1
Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 129,ал.1
Издаване на служебна бележка, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок за ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип doc Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – чл. 96, ал. 1, т. 2
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – чл. 63, ал. 1, т. 3

Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура – чл. 22, ал. 1, т. 3

Вътрешни правила  за достъп до обществена информация  в ОУ „Любен Каравелов“ гр.Бургас doc

 

Страници